Academic Organizations English / Organizations / Academic Organizations

Chairman: Qiu Peng

Vice Chairman: Diao Zhendong, Tong Qiang

Committee members: Diao Zhendong,Hua Jingmei, Liu Wei, Sun Yi, Yang Jie,  Tong Qiang, Zou Xiaofeng, Yuan Lei, Qiu Peng

Secretary: Zhao Yang